سفارش تبلیغ
صبا

دوستی و علاقه مندی به کار

 با سلام ؛ دوستی و دوست داشتن امری فطری و ذاتی است . باید همه را دوست داشت مرام ما باید چنین با شد . بدون توجه به رنگ پوست ؛ مقام و منزلت اجتماعی؛ درجه و اعتبار هر شخص ؛ هر چیز با دوستی را رواج داد همانطور که نیاکان ما ؛ اجداد ما به این مرام و خصلت آشنا بودند اما در این دنیا با این رفتارهای زشت یکدیگر مثل اینست که ما میخواهیم ریشه همدیگر بخشکانیم و صحرایی برهوت دراین هستی ایجاد کنیم .

پیامبر ما پیامبر رحم و شفقت بوده ؛ نیاکان و پادشاهان بزرگ ما مروج دوستی و احترام به همه بودند. اما نسل جدید ما خواهان عناد و دشمنی و کینه توزی و لجبازی است مثل اینکه ژن و خمیره آنهاعوض شده بیایید کمک کنیم و یاری کنیم بذر دوستی را بیافشانیم   دوستتان دارم